This is a toki pona version of an Eliza-type program. Partially based on Keith Weaver’s code: https://github.com/keithweaver/eliza

o toki tawa jan Elisa kepeken e poki anpa:

ilo "Enter" li tawa e nimi sina